Další anglické citáty

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. (Být sami sebou ve světě, který se z nás neustále snaží udělat někoho jiného, to je ten největší úspěch.)
Ralph Waldo Emerson 1803-1882
What is my life if I am no longer useful to others. (K čemu je mi život, když nejsem potřebný druhým?)
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
It is amazing that of all families from all over the World you are mine. (Je úžasné, že ze všech rodin na celém světě, ty jsi ta moje!)
Unknown author
Argument is the worst sort of conversation. (Hádka je nejhorším druhem konverzace.)
Jonathan Swift 1667-1745
Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. (Nehleď do minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď svou mysl na přítomný okamžik.)
Buddha
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Žij, jak bys měl zemřít zítra. Uč se, jako bys měl žít navždy.)
Mahatma Gandhi 1869-1948
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. (Strach ze smrti pramení ze strachu žít. Ten, kdo žije naplno, je kdykoli připraven umřít.)
Mark Twain 1835-1910
Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life. (Dobří přátelé, dobré knihy a ospalé svědomí: to je ideální život.)
Mark Twain 1835-1910
True life is lived when tiny changes occur. (Pravý život se žije, když dochází k drobným změnám.)
Leo Tolstoy 1828-1910
Life is largely a matter of expectation. (Život je z velké části o očekáváních.)
Quintus Horatius Flaccus 65 B.C.- 8
When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you. (Když budeš příliš dlouho hledět do propasti, začne propast hledět do tebe.)
Friedrich Nietzsche 1844-1900
Not life, but good life, is to be chiefly valued. (Ne život, ale dobrý život má cenu.)
Socrates 469- 399 B.C.
May you live all the days of your life. (Nechť žiješ všechny dny svého života!)
Jonathan Swift 1667-1745
My life is my message. (Můj život je mé sdělení)
Mahatma Gandhi 1869-1948
The art of living is more about wrestling than about dancing. (Umění žít je spíše o zápasení nežli o tanci.)
Marcus Aurelius 121-180
Begin at once to live, and count each separate day as a separate life. (Začni žít a počítej každý jednotlivý den jako jednotlivý život.)
Lucius Annaeus Seneca 4 B.C. - 65
The biggest pleasure of life is love. (Největší radostí života je láska.)
Euripides 480- 406 B.C.
Life is far too important a thing ever to talk seriously about. (Život je příliš důležitá věc, než abychom o něm mluvili vážně.)
Oscar Wilde 1854-1900
Our life is what our thoughts make it. (Náš život je tím, co z něj dělají naše myšlenky.)
Marcus Aurelius 121-180
A well-spent day brings happy sleep. (Dobře strávený den přináší šťastný spánek.)
Leonardo da Vinci 1452-1519
I find that the harder I work, the more luck I seem to have. (Zjistil jsem, že čím tvrději pracuji, tím více štěstí se zdá, že mám.)
Thomas Jefferson 1743-1826
The younger you try to look, the older you actually are. (Čím mladší se snažíš vypadat, tím starší ve skutečnosti jsi.)
Unknown author
O nás